Všeobecné obchodné podmienky

Spoločnosť normálka s. r. o., so sídlom na adrese Kutlíková 3977/13, 851 02Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 52 004 554, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III Oddiel: Sro, Vložka číslo:132083/B je prevádzkovateľom internetovej platformy dostupnej na www.familyexpert.eu („Platforma“). Tieto obchodné podmienky platia pre nákup služieb poskytovania poradenstva na Platforme. 

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Predávajúci:

Obchodné meno: normálka s. r. o.  
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Miesto podnikania: Kutlíková 3977/13, 851 02Bratislava – mestská časť Petržalka,

IČO: 52 004 554
DIČ: 2120859587
IČ DPH: SK2120859587

Zapísaná v: obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III Oddiel: Sro, Vložka číslo:  132083/B

(ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „my“)

Pokiaľ nás potrebujete kontaktovať, môžete to urobiť prostredníctvom týchto kontaktných údajov:

Kontaktná osoba: Mgr. Martina Mózsi
Telefónne číslo: +421 905 501 707
E-mail:  info@familyexpert.eu

Ozveme sa Vám čo najskôr späť.

Adresa, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu, podať sťažnosť alebo iný podnet: 

normálka s. r. o.
Kutlíková 3977/13, 851 02Bratislava – mestská časť Petržalka

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, 820 07  Bratislava
P.O. Box: 5

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi 

2. Úvodné ustanovenia

 1. Platforma obsahuje
  1. informácie pre širokú verejnosť so zameraním na terapiu duševného zdravia a poradenstvo;
  2. rozhranie pre poskytovanie online konzultácií najmä v oblasti terapie a koučingu skúsenými expertami.  
 2. Prostredníctvom Platformy poskytujeme naše služby na základe zmluvy o poskytovaní služieb a používaní Platformy („Zmluva“) spočívajúce najmä v poskytnutí prístupu k Platforme, umožnenie vytvorenia Účtu, správu Účtu, umožnenie užívať Platformu a ďalších služieb, ako sú popísané v týchto Podmienkach („Služby“). 
 3. Tieto obchodné podmienky („Podmienky“) sa vzťahujú na Zmluvu, ktorú ako Prevádzkovateľ Platformy uzatvárame s akýmkoľvek užívateľom Platformy, ktorý si prostredníctvom Platformy objednáva jednotlivú konzultáciu a zúčastňuje sa ich („Klient“ alebo „vy“) (Klient a Prevádzkovateľ spoločne ako „Zmluvné strany“). Tieto Podmienky upravujú naše vzájomné práva a povinnosti vzniknuté v súvislosti alebo na základe Zmluvy. Tieto Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluvu si môžeme dojednať aj za iných podmienok, než upravujú tieto Podmienky, v takom prípade majú prednosť dojednania uvedené v Zmluve.  
 4. V prípade, že máte záujem užívať Platformu a objednať sa na konzultáciu, je nutné odsúhlasiť tieto Podmienky, oboznámiť sa so zásadami ochrany osobných údajov a uzavrieť s nami Zmluvu. 
 5. Znenie Podmienok môžeme kedykoľvek jednostranne meniť či dopĺňať. Nové znenie Podmienok je účinné 15. dňom jeho uverejnenia v rámci Platformy. O takejto zmene vás budeme informovať prostredníctvom informačného emailu, Platformy alebo pri prihlásení k Účtu Klienta. Pokiaľ s novým znením Podmienok nesúhlasíte, môžete Zmluvu okamžite vypovedať e-mailom. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Podmienok. Zmluva bude v takom prípade ukončená ku dňu predchádzajúcemu dátumu účinnosti oznamovanej zmeny. Pokiaľ nevyužijete svoje právo Zmluvu vypovedať, nové znenie Podmienok bude považované ako odsúhlasené.

3. Pre koho je Platforma určená?

Platforma je určená pre širokú verejnosť na získanie povedomia o téme duševného zdravia. Okrem toho je možné si prostredníctvom Platformy dojednať online schôdzku („Sedenie“) s expertom v oblasti koučingu alebo poradenstva („expert“).

4. Poskytujeme zdravotné služby?

 1. Zdravotné služby neposkytujeme. Prostredníctvom Platformy nie sú poskytované ani sprostredkovávané zdravotné služby v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z., o zdravotných službách. Sprostredkovanie ani poskytovanie zdravotných služieb nie je zámerom ani účelom ako Prevádzkovateľa, expertov, tak Platformy.
 2. Rezerváciou Sedenie vstupujete dobrovoľne a na vlastnú žiadosť do kontaktu s Terapeutom. Beriete na vedomie, že tento kontakt a komunikácia v rámci Sedenia nie je súčasťou zdravotnej starostlivosti a Terapeut nepreberá zodpovednosť za váš zdravotný stav. 
 3. Pokiaľ v rámci konzultácie dostanete od experta odporúčania na vyhľadanie odbornej pomoci, ste povinní tieto odporúčania zvážiť a zohľadniť ich v ďalšom svojom postupe. Prevádzkovateľ ani expert nenesú akúkoľvek zodpovednosť za vaše jednanie pred, pri alebo po konzultácii. Zodpovednosť za všetky svoje rozhodnutia a jednania nesiete vždy sami. 

5. Ako dôjde k uzavretiu Zmluvy a prečo si založiť Účet?

 1. Zmluvu spolu uzavrieme prostredníctvom vykonania registrácie vášho užívateľského účtu na Platforme („Účet“), kedy je Zmluva uzavretá a nadobúda účinnosť okamihom vzniku Účtu.
 2. Beriete na vedomie, že nie sme povinní uzavrieť Zmluvu (môžeme odmietnuť vykonať registráciu Účtu) úplne podľa svojho uváženia, a to najmä s osobami, ktoré predtým porušili Zmluvu (vrátane Podmienok) alebo konali v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Odsúhlasením Podmienok a potvrdením, že ste sa zoznámili so zásadami ochrany osobných údajov prejavujete svoj súhlas s uzavretím Zmluvy, na základe ktorej vám umožníme užívať Platformu a využívať naše Služby. Užívanie Platformy za účelom objednania na konzultácie  je možné iba na základe registrácie Účtu, prostredníctvom ktorého budete môcť navštevovať profily ex („Profil Terapeuta“), objednať si jednotlivé termíny Sedenia a využívať ďalšie naše Služby. 

6. Ako prebieha registrácia na Platforme a založení Účtu?

 1. Registrácia Účtu prebieha prostredníctvom Platformy, kde vyplníte požadované údaje, odsúhlasíte vaše zoznámenie sa s Podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov a tým odsúhlasíte uzavretie Zmluvy.
 2. Pri registrácii Účtu ste povinní uviesť iba svoju emailovú adresu a heslo, s tým, že tieto údaje budú slúžiť na prihlasovanie do vášho Účtu, prostredníctvom ktorého je možné si objednávať konzultáciu a pripájať sa na ňu.
 3. Nezodpovedáme vám za akúkoľvek ujmu, ktorá by vám vznikla uvedením nepravdivých alebo nesprávnych údajov pri registrácii na Platforme. Správnosť a pravdivosť údajov vami údajov nijako neoverujeme.
 4. Ste kedykoľvek oprávnení požiadať nás o zrušenie vášho Účtu. Vašej žiadosti vyhovieme v lehote 10 pracovných dní odo dňa jej prijatia. Žiadosť o zrušenie Účtu nám pošlite písomne ​​na adresu nášho sídla alebo elektronicky na e-mail: info@familyexpert.eu 
 5. Beriete na vedomie, že sme oprávnení na základe vlastného uváženia dočasne alebo úplne znemožniť využívať Účet, a to najmä v prípade, keď porušíte svoje povinnosti zo Zmluvy (vrátane Podmienok) alebo v súvislosti s užívaním Platformy porušíte všeobecne záväzné právne predpisy, v závislosti od miery závažnosti takého porušenia.

7. Čo je obsahom našich Služieb?

 1. Na základe Zmluvy sa vám zaväzujeme poskytovať Služby v rozsahu umožnenom funkcionalitami príslušného Účtu, teda umožníme vám využívať Platformu za účelom dojednania Sedenie s vami vybraným expertom, spravovať si váš Účet a prípadne využívať ďalšie služby, ktoré vám Platforma prostredníctvom Účtu umožňuje. 
 2. Beriete na vedomie, že nie sme poskytovateľom konzultačných služieb. Sedenia sú poskytované expertami, s ktorými uzatvárate osobitnú zmluvu o poskytovaní poradenských služieb („Zmluva s expertom“). Zmluva s expertom sa riadi podmienkami uvedenými v čl. 9 týchto Podmienok.
 3. Beriete na vedomie, že objednávkou konzultácie prostredníctvom Platformy nevzniká žiadny zmluvný vzťah medzi nami a vami. Všetky zmluvné vzťahy plynúce z objednania konzultácie vznikajú medzi príslušným expertom a vami.  
 4. Pokiaľ porušíte povinnosti týchto Podmienok voči nám alebo voči expertovi, či už úmyselne alebo neúmyselne, zodpovedáte za spôsobenú ujmu a zaväzujete sa nahradiť nám všetky náklady, ktoré bolo z našej strany nutné vynaložiť na nápravu závadného stavu vzniknutého v dôsledku vášho porušujúceho konania.
 5. Beriete na vedomie, že Platforma, prípadne Účet, nemusí byť dostupné nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu nášho hardvérového a softvérového vybavenia, poprípade nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb, ktoré pre nás zaisťujú prevádzku Platformy alebo iných súvisiacich služieb, z dôvodu vyššej moci, jednania tretej osoby či výpadku elektrickej energie či konektivity. O prípadných odstávkach Platformy, pokiaľ to bude možné, budete informovaní prostredníctvom Platformy či vášho Účtu.

8. Ako sa objednať na konzultáciu a ako konzultácia prebieha?

 1. Prostredníctvom Platformy si môžete objednať termín konzultáciu u vybraného experta s vybranou špecializáciou cez jeho Profil experta, kde jednotliví experti vypisujú voľné termíny konzultácie.

  Objednávku konzultácie vykonáte prostredníctvom danej ponuky dostupné na konkrétnom Profile experta. V rámci objednávkového formulára vyplníte potrebné údaje a prípadne špecifikáciu vášho zadania. Zadaním objednávky na Profile experta udeľujete svoj súhlas s uzavretím Zmluvy s expertom.

 2. Následne vykonáte platbu ceny za konzultáciu vo výške stanovenej na Profile experta. Viac o  tom, ako môžete cenu uhradiť sa dozviete v čl. 9 týchto Podmienok.
 3. Po uhradení ceny za konzultáciu vám bude emailom zaslané potvrdenie vašej objednávky. Potvrdením objednávky sa expert zaväzuje vám poskytnúť konzultáciu a dochádza medzi vami a expertom k uzavretiu Zmluvy s expertom. 
 4. Bezprostredne potom, čo si urobíte objednáte konzultáciu na určitý čas a deň u konkrétneho experta a uhradíte cenu za konzultáciu, zašleme vám potvrdenie termínu konzultáciu na e-mail a tiež vám pred termínom konzultácie zašleme odkaz, prostredníctvom ktorého sa s expertom spojíte. 
 5. Samotná konzultácia prebieha online alebo osobe. Môžete si sami podľa vlastných preferencií zvoliť, či konzultácia prebehne osobne alebo audio formou, alebo audio-video formou. Konzultácia trvá dĺžku uvedenú vždy pri každej ponuke konzultácie. Objednať konzultáciu je možné najneskôr 24 hodín vopred. Počas konzultácie sa Klient s expertom môže dohodnúť na počte ďalších Konzultácií a ich pravidelnosti s tým, že túto dohodu potom môže realizovať objednávkami ďalších konzultácií z Účtu postupom popísaným v týchto Podmienkach.
 6. Zrušiť objednané Sedenie môžete najneskôr 24 hodín pred jeho termínom. Sedenie môžete zrušiť prostredníctvom vášho Účtu a v takom prípade vám bude vrátená uhradená čiastka za Sedenie na účet, z ktorého bola uhradená. V prípade, že sa dojednanej konzultácie nezúčastníte alebo ju nezrušíte postupom popísaným vyššie, uhradená čiastka za konzultáciu, prepadá ako paušalizovaná náhrada ujmy za naplánované konzultáciu v prospech experta a Platformy. 
 7. V prípade, že bude konzultácia zrušená zo strany experta alebo konzultácia neprebehne z dôvodu na strane experta alebo Platformy a súčasne sa s vami nedohodneme inak, bude vám vrátená cena za konzultáciu, a to spôsobom preposlania peňazí späť na bankový účet, z ktorého bola objednávka konzultácie hradená.

9. Ako za Sedenie zaplatiť?

 1. Cenu za konzultáciu je možné zaplatiť online pomocou kreditnej karty alebo PayPal.
 2. Potvrdenie o vykonaní platby za konzultáciu bude zaslané na váš e-mail uvedený pri registrácii k Účtu. Účtovný doklad za konzultáciu ako takého vám bude zaslaný nami ako Prevádzkovateľom. 

10. Kedy uzatváram Zmluvu s Terapeutom a čo je jej obsahom?

 1. Vykonaním rezervácie konzultácie, teda odoslaním objednávky a prevedením úhrady konzultácie uzatvárate Zmluvy s expertom s tým, že jej obsah je daný objednávkou konzultácie a týmito Podmienkami.
 2. Expert dodáva na základe Zmluvy s expertom Klientovi služby spočívajúce v konzultačnej činnosti a Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že rady a odporúčania poskytnuté Expertom počas konzultácie nemajú za účel nahradiť rozhodovanie a vôľu Klienta v jeho záležitostiach.
 3. Nad rámec, čo je stanovené v týchto Podmienkach, neponesiete žiadne dodatočné náklady voči expertovi v súvislosti so zrušením konzultácie.
 4. Informácie oznámené expertovi v priebehu konzultácie sú považované za dôverné a expert sa v rámci platnej právnej úpravy zaväzuje k mlčanlivosti o nich. Mlčanlivosť experta je obmedzená najmä tým, pokiaľ by mal podľa trestného zákonníka tzv. oznamovaciu povinnosť o tom, že bol alebo mohol byť spáchaný trestný čin. 
 5. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že expert v záujme zabezpečenia čo najvyššej kvality poskytovanej konzultácie môže konzultovať priebeh a vedenie konzultácie v rámci svojej supervízie s ďalšími odborníkmi. Pokiaľ si Klient praje, aby niektoré časti konzultácie zostali prísne dôverné (Expert nebude oprávnený oznámiť ich obsah komukoľvek tretiemu, s výhradou podľa ustanovení o mlčanlivosti vyššie), oznámi to bez odkladu Expertovi. Expert sa zaväzuje toto prianie Klienta bezvýhradne rešpektovať.   

11. Aké sú minimálne technické požiadavky na to, aby Užívateľ mohol Platformu využívať a aby Sedenie mohlo riadne prebehnúť?

 1. Minimálne technické požiadavky sú nasledujúce: tablet, desktopové, alebo mobilné zariadenie, ktoré je schopné pripojenie k internetu a funguje v ňom nejaký z vyššie uvedených prehliadačov. 
 2. Za splnenie technických požiadaviek zodpovedáte sami a náklady s nimi spojené nesiete aj sami, pripojenie k internetu nie je spojené z našej strany so žiadnymi ďalšími nákladmi a sadzba pripojenia sa tak nelíši od sadzby vášho poskytovateľa pripojenia.

12. Ako sa na Platforme a v rámci užívania Služieb správať?

Zaväzujete sa, že:

 • budete dodržiavať všetky povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito Podmienkami;
 • nebudete porušovať duševné vlastníctvo nás ani tretích osôb (autorské práva, ochranné známky, patenty atď.);
 • nebudete pri užívaní Služieb prostredníctvom Platformy užívať hanlivé, urážlivé, poburujúce alebo spoločensky neprijateľné odkazy, komentáre, slovné spojenia, slová alebo grafické alebo iné gestá ohľadom náboženstva, rasy, sexuálnej orientácie, pohlavia, či iných cieľových skupín alebo ktoré by mohli zasahovať do osobnostného práva (osobnosť, dôstojnosť, česť, vážnosť, súkromie, prejavy osobnej povahy, telesnú integritu) alebo mať akokoľvek výhražnú, nenávistnú, obťažujúcu, obscénnu, podvodnú, hanlivú, urážlivú alebo pohoršujúcu povahu, a to najmä v prípade, že takýto odkaz alebo komentár je spôsobilý privodiť jedincovi alebo cieľovej skupine pocit ujmy;

13. Máte nejaké ďalšie práva a povinnosti?

Pri užívaní Platformy, Účtu a objednávaní konzultácií sa zaväzujete dodržiavať nasledujúce povinnosti:

 • správať sa v rámci plnenia Zmluvy takým spôsobom, aby nebola poškodená dobrá povesť Spoločnosti a rešpektovať tieto Podmienky;
 • chrániť práva duševného vlastníctva patriace nám, ako aj práva expertov či tretích osôb, ktoré by mohli byť plnením Zmluvy dotknuté
 • v prípade zmeny adresy pre doručovanie písomností alebo kontaktných, bankových a iných údajov relevantných pre plnenie Zmluvy, informovať nás bez zbytočného odkladu o týchto zmenách; ak tak neurobíte, prípadná nemožnosť najmä kontaktovanie vás, ide k vašej tiaži.

14. Aké sú vaše práva z chybného plnenia a ako ich uplatniť?

 1. Pokiaľ vám expert neposkytne konzultáciu riadne a včas, máte nárok na rezerváciu náhradného termínu konzultácie s expertom podľa vášho výberu.
 2. Práva z vád plnenia uplatňujte prosím u nás ako Prevádzkovateľa Platformy, a to buď písomne na adrese nášho sídla alebo na našej emailovej adrese info@familyexpert.eu . O priebehu a vybavení uplatneného práva na náhradu ujmy budete informovaní prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré ste uviedli v objednávke príslušnej konzultácie.
 3. Nezodpovedáme za služby dodávané vám tretími osobami, ako napr. kvalita vášho internetového pripojenia, kvalita telekomunikačných služieb dodávaných príslušným operátorom alebo výška týchto poplatkov.
 4. Vyvíjame a používame nástroje, aby sme zaistili, že Platforma bude bezpečná pre všetkých. V prípade, keď zaznamenáte akékoľvek porušenie Podmienok a/alebo všeobecne záväzných predpisov, môžete to nahlásiť prostredníctvom e-mailu info@familyexpert.eu. Každé takéto nahlásenie berieme veľmi vážne a aktívne ho riešime. Ďakujeme, že nám pomáhate udržiavať Platformu bezpečnú. 

15. V akom rozsahu zodpovedáte pri používaní Platformy? Je nejako obmedzená zodpovednosť nás ako Prevádzkovateľ Platformy?

 1. Nenesieme akúkoľvek zodpovednosť za konzultáciu. Za akúkoľvek ujmu spôsobenú konzultáciou alebo informáciou experta, zodpovedá expert. Platí ale, že vy zodpovedáte vždy za svoje vlastné konanie pred, počas aj po konzultácii.
 2. Nenesieme zodpovednosť za prípadnú ujmu spôsobenú zneužitím Platformy, Účtu a to z akéhokoľvek dôvodu (najmä z dôvodu vyššej moci, jednania tretej osoby či Klienta, výpadku elektrickej energie či konektivity). Nenesieme zodpovednosť za akúkoľvek ujmu (vrátane ušlého zisku), ktorá by vznikla v dôsledku užívania Platformy, Účtu alebo z dôvodu obmedzenia či prerušenia ich dostupnosti, ďalej nenesieme zodpovednosť za prerušenie poskytovania Služieb, pokiaľ je toto spôsobené tretími osobami alebo vyššou mocou (napríklad kybernetický útok), dlhodobý výpadok dodávky elektriny alebo telekomunikačného spojenia, nesprávny servis prostredníctvom servisných spoločností) alebo expertom (napríklad nesprávna manipulácia s Platformou, Účtom, nezaistenie internetového pripojenia, vada na zariadenie, vada na hardvéri, na prvkoch a technológiách tretích strán, a pod.). Pre tieto prípady sa vzdávate práva na náhradu ujmy.
 3. Zaväzujete sa niesť všetky právne následky, ktoré vzniknú v dôsledku porušenia vašich povinností, a to povinností podľa týchto Podmienok, Zmluvy, Zmluvy s expertom alebo povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

16. Na ako dlho je Zmluva uzavretá a ako je možné ju ukončiť?

 1. Ktorákoľvek Zmluvná strana môže Zmluvu vypovedať písomnou (i e-mailom) výpoveďou adresovanou druhej Zmluvnej strane na emailovú adresu druhej Zmluvnej strany. Výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni, keď bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
 2. K zániku Zmluvy dochádza okrem iného aj zrušením Účtu; tým nie sú dotknuté dôvody zániku Zmluvy vyplývajúce z právnej úpravy. Účet môže byť zrušený:
  • po našej vzájomnej dohode;
  • z dôvodu porušenia Zmluvy (vrátane Podmienok) na strane Klienta,
  • v prípade neaktivity Účtu dlhšie ako 24 mesiacov.
 3. Zmluvné strany môžu od Zmluvy odstúpiť iba v prípadoch ustanovených zákonom. Zmluvné strany nemôžu od Zmluvy odstúpiť ohľadne plnení, ktoré si už vzájomne poskytli. 

17. Ako je to s duševný vlastníctvom?

 1. Sme výlučným a neobmedzeným vykonávateľom všetkých majetkových a v najširšom možnom a zákonom dovolenom rozsahu aj osobnostných práv k Platforme ako autorskému dielu v zmysle zákona č. 121/2000 Zb., autorský zákon, v znení neskorších predpisov („Autorský zákon”).
 2. Uzatvorením Zmluvy vám udeľujeme obmedzené právo Platformu užiť v rozsahu podľa funkcionalít, ktoré sú vám sprístupnené v rámci Účtu („Licencia”). Licencia podľa tejto Zmluvy je nevýhradná. Licencia sa udeľuje na dobu trvania Zmluvy. Licencia je územne neobmedzená a udeľuje sa bezplatne. V rámci Licencie nie ste oprávnení poskytnúť časť oprávnenia tvoriacu Licenciu (udeliť podlicenciu) tretej osobe ani Licenciu postúpiť tretej osobe bez nášho súhlasu.
 3. Všetky naše práva (ako majetkové, tak osobnostné, u ktorých to zákon dovoľuje) k Platforme zostávajú zachované nám. Na základe Zmluvy vám neudeľujeme žiadne ďalšie práva ani prístup k Platforme nad rámec rozsahu Licencie.

18. Čo sa deje s vašimi osobnými údajmi?

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje zákazníkov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a  o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalšie informácie o tom, ako sú vaše osobné údaje spracovávané nájdete v Zásadách GDPR.
 2. Ak sa Klient domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týka, je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môže kupujúci adresovať predávajúcemu prostredníctvom e-mailovej adresy info@familyexpert.eu

19. Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ukončiť prevádzkovanie Platformy a/alebo poskytovanie služieb prostredníctvom Platformy kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu. V prípade, že toto nastane, potom Prevádzkovateľ zabezpečí, že úhrady Klientov na konzultácie, ktoré z tohto dôvodu už neprebehnú, budú Klientom vrátené rovnakým spôsobom, ako boli uhradené.
 2. Prípadná neúčinnosť či neplatnosť akéhokoľvek ustanovenia Podmienok nemá za následok ich neúčinnosť alebo neplatnosť. Namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia Podmienok nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu čo najviac približuje.

Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.07.2023. 

Návrat hore
Oznámenie o súboroch cookie WordPress od Real Cookie Bannera