Zásady ochrany osobných údajov

Starostlivo si plníme všetky povinnosti pri ochrane Vašich osobných údajov, ktoré nám ukladá Nariadenie GDPR (Všeobecné Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Ochrane Údajov č. 2016/679 z 27. apríla 2016) a zákon 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“). V zmysle týchto predpisov Vám poskytujeme nasledovné informácie:

Komu poskytujete vaše údaje?

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť normálka s. r. o., so sídlom na adrese Kutlíková 3977/13, 851 02 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 52 004 554, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III Oddiel: Sro, Vložka číslo:132083/B (ďalej len „prevádzkovateľ“). Ak máte akúkoľvek otázku ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, je možné sa na nás obrátiť aj prostredníctvom e-mailu info@familyexpert.eu s uvedením predmetu „GDPR“.

Na základe § 44 Zákona a Článku 37 GDPR prevádzkovateľovi osobných údajov nevzniká povinnosť určiť Zodpovednú osobu, avšak ochranu osobných údajov plní prevádzkovateľ s najvyššou odbornou starostlivosťou, a to aj prostredníctvom pravidelného monitorovania príslušnej legislatívy a aktualizácie tohto dokumentu.

Aký je účel spracovanie vašich osobných údajov?

Zabezpečenie konzultácie

Vaše osobné údaje spracovávame za účelom organizácie konzultácie s expertom a poskytovania psychoterapeutického, psychologického poradenstva, mediátorskej činnosti a koučingu.

Platby

Platby na našej internetovej stránke prebiehajú cez externú platobnú bránu. K Vašim platobným údajom teda máme prístup len v rozsahu posledných 4 číslic z Vašej platobnej karty, ktorú ste použili k úhrade nákupu. Iné údaje o Vašich platobných prostriedkoch nespracovávame.

Zákaznícka podpora

Ak nás kontaktujete prostredníctvom nášho kontaktného formulára, telefonicky alebo iným spôsobom, tak budeme Vami oznámené údaje uchovávať do vybavenia vašej požiadavky, a ďalej prípadne po dobu nutnú k obhajobe alebo uplatneniu našich právnych nárokov.

Zasielanie upomienok

Pokiaľ splatná faktúra za Vami vybraný tovar nie je včas uhradená, môžeme Vám zasielať upomienky, a to až do tej doby, kým dôjde k jej uhradeniu.

Určenie, výkon a obhajoba právnych nárokov

Po ukončení zmluvného vzťahu môžeme na základe nášho oprávneného záujmu taktiež po dobu trvania premlčacích lehôt uchovávať niektoré z Vašich osobných údajov, ktorých spracovanie je nevyhnutné na ochranu našich práv a prípadnú obhajobu právnych nárokov, vrátane vymáhania neuhradených platieb.

Účtovné a daňové doklady

Niektoré osobné údaje môžu byť uvedené na účtovných dokladoch (teda najmä faktúrach). Podľa platných právnych predpisov (napr. zákona o účtovníctve či zákona o dani z pridanej hodnoty) máme povinnosť tieto doklady uchovávať, a to až po dobu 10 rokov. Ak nám teda vzniká zákonná povinnosť tieto doklady archivovať, ukladáme spolu s nimi aj Vaše osobné údaje uvedené na príslušných účtovných dokladoch.

Rozsah a zdroje spracúvaných údajov

Pre vyššie uvedené účely spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci zmluvnej dohody. Ide najmä o nasledujúce údaje:

 • identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, adresa bydliska, IČO, číslo bankového účtu),
 • kontaktné údaje (vašu e-mailovú adresu a telefónne číslo),
 • údaje o poskytnutom plnení (najmä údaje o dodanom tovare a službách a platobnej histórie zákazníka),
 •  posledné 4 čísla z vašej platobnej karty.

Zdroje osobných údajov

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s vytvorením

vášho zákazníckeho účtu na www.familyexpert.eu v súvislosti s iným konaním o uzatvorení zmluvného vzťahu a v jeho priebehu. Niektoré osobné údaje môžeme ďalej overovať a / alebo priamo získavať z verejne prístupných registrov, zoznamov a evidencií (napr. Obchodný register Slovenskej republiky).

Osobitné prípady kedy môžeme spracovávať osobné údaje.

Okrem vyššie uvedených prípadov môžeme na základe Nariadenia GDPR osobné údaje spracovávať aj v týchto osobitných prípadoch a na nasledovný účel:

Marketingová komunikácia

 • Vaše osobné údaje môžeme ďalej využívať pre zasielanie noviniek o našich službách a iných obchodných oznámeniach súvisiacimi s našimi službami. Jedná sa najmä o novinky a ponuky, ktoré by pre vás mohli byť na základe vašich predchádzajúcich nákupov a preferencií relevantné. Taktiež Vám môžeme zasielať správy, ktoré inak nadväzujú na vami zakúpenú konzultáciu alebo pripomenutie týkajúce sa nedokončeného nákupu. Novinky a obdobné obchodné oznámenia vám budeme zasielať prostredníctvom vašich kontaktných údajov. Právnym základom takéhoto spracovania je súhlas, ktorý je dobrovoľný, kedykoľvek odvolateľný a ktorý nám môžete udeliť počas vašej registrácie k zákazníckemu účtu. Ak svoj súhlas s týmto spracovaním odvoláte, bez ďalšieho prestaneme vaše osobné údaje pre účely zasielania marketingových oznámení spracovávať.
 • Rozsah spravovaných údajov. Aby sme vám mohli zasielať relevantné marketingové oznámenia, využívame najmä nasledujúce osobné údaje:
  • identifikačné údaje (meno, priezvisko),
  • kontaktné údaje (korešpondenčná adresa, e-mailová adresa),
  • údaje o tovaroch a službách, ktoré sme vám dodali,
  • údaje o vašich preferenciách (údaj o vašej obvyklej objednávke na stránke www.familyexpert.eu),
  • údaje o vašej aktivite na našej internetovej stránke. 
 • Účel a doba spracovania. Účelom spracovania vašich osobných údajov je zasielanie marketingových ponúk a iných obchodných oznámení, a to na základe vášho súhlasu. Údaje na tento účel spracovávame po dobu platnosti súhlasu alebo do tej doby, než odvoláte svoj súhlas. Ak je takéto spracovanie vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, tak budeme vaše údaje na tento účel spracovávať po dobu existencie vášho zákazníckeho účtu alebo kým nevyjadríte nesúhlas alebo námietky voči takému spracovaniu; v takom prípade bude spracovanie okamžite ukončené.
 •  

Doba spracovávania a uchovávanie údajov

Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ uchováva na dobu neurčitú, až do pominutia účelu spracovávania. Súhlas na spracovanie a uchovávanie Vašich osobných údajov poskytujete na dobu neurčitú, až do odvolania súhlasu.

Spracovatelia a príjemcovia údajov

Vaše osobné údaje spracúvame interne, ale v niektorých činnostiach nám pomáhajú naši dodávatelia služieb – tzv. sprostredkovatelia. Pri ich výbere sme zohľadnili ich odbornú a technickú spôsobilosť spracúvať osobné údaje tak aby bola zabezpečená primeraná úroveň ochrany. Sú nimi nasledovné kategórie:

 • Spoločnosť ktorá nám poskytuje prevádzku a hosting e-shopu
 • Spoločnosť ktorá nám poskytuje služby v oblasti vedenia účtovníctva
 • Poskytovanie a sprístupnenie osobných údajov iným osobám:
 • Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa zvláštnych predpisov (napríklad orgánom činným v trestnom konaní, súdom a pod.)
 • Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nepredpokladá.

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je: 

 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona.

Poučenie o vašich právach pri spracovaní osobných údajov

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:

 1. Právo na prístup k osobným údajom

  Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov (vymedzené v Článku 15 GDPR). Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 1.

 2. Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

  Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov (v zmysle Článku 16 GDPR). Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v uvedených v bode 1.

 3. Právo na vymazanie osobných údajov

  Právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak:

  • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
  • namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
  • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
  • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame;
  • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 1., pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy nie je potrebné vymazať Vaše údaje aj keď je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok (napr. je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov). 

 1. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov (t.j. Vaše údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali), ak:

 • ste napadli správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na  preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • namietate voči spracúvaniu.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 1., pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy je možné Vaše osobné údaje spracúvať aj iným spôsobom, nielen uchovávaním.

 1. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov: 

 • nevyhnutné splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo 
 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo
 • základné práva a slobody Vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Ak sa Vaše údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 1.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracovávať osobné údaje dotknutej osoby, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

 1. Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a  ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi).

 1. Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 1.,

 1. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v prípade, ak máte za to, že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo k porušeniu Zákona či nariadenia GDPR, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (podľa § 100 Zákona), a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk.

Súbory Cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie webovej stránky ukladáme niekedy na Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, heslo, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Aké súbory cookie používame?

Na našej webovej stránke používame nasledovné typy súborov cookie: 

Na správu súborov cookie a podobných používaných technológií (sledovacie pixely, webové majáky atď.) a súvisiacich súhlasov používame nástroj na získanie súhlasu „Real Cookie Banner“. Podrobnosti o tom, ako funguje „Real Cookie Banner“ nájdete na https://devowl. io/rcb/data-processing/.

Právnym základom spracúvania osobných údajov v tejto súvislosti sú čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR a čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Naším oprávneným záujmom je správa cookies a podobných používaných technológií a s tým súvisiace súhlasy.

Poskytnutie osobných údajov nie je zmluvne vyžadované ani nevyhnutné na uzavretie zmluvy. Osobné údaje nie ste povinný poskytnúť. Ak nám osobné údaje neposkytnete, nebudeme môcť spravovať vaše súhlasy.

Nevyhnutné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú potrebné pre prevádzku našich webových stránok. Sem patria napríklad cookie, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií našej webovej stránky.

Výkonové súbory cookie: Tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať, akým spôsobom pracujete s našimi stránkami. To môžme použiť na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti našich webových stránok. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú agregované a anonymné.

Funkčné súbory cookies: Tieto súbory cookie si pamätajú vašu voľbu za účelom zlepšenia vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre vás alebo zapamätať si vaše preferencie, napríklad vašu voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, vás osobne neidentifikujú.

Súbory cookie, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač a nie je možné ich použiť na zhromažďovanie vašich osobných údajov.

Ako kontrolovať súbory cookie?

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Aké sú ďalšie súvisiace informácie?

Niekedy na našich stránkach môžeme odkazovať aj na služby a produkty tretích strán. Web stránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. tohto dokumentu.

Platnosť.

Tieto Zásady sú platné a účinné od 01.07.2023

Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom oboznámi, a  to  minimálne 14 dní vopred.

Návrat hore
Oznámenie o súboroch cookie WordPress od Real Cookie Bannera